Hva var KAFF-prosjektet?

6671828199_85a756f23fKulturarv og kulturhistorie diskuteres i mange fora. Ordet kulturarv brukes i et vidt begrep, og mange er ikke engang klar hva ordet egentlig betyr. Et av KAFF-prosjektets mål var å gjøre noe med dette, gjennom å klarlegge hva kulturarv er, hvordan den bør bevares og videreformidles, og hvordan begrepet kulturarv skal brukes.

Forkortelsen KAFF sto for Kulturarv – Forskning og formidling, og ble satt i gang av Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren. Målet med prosjektet var å forske på og formidle kulturarv og kulturvern. De tre organisasjonene som sto bak har mange felles interesser og ønsket blant annet å dra nytte av felles kunnskaper og erfaringer. Organisasjonene har hver sine ansvarsområder, og dermed har de ulike innfallsvinkler. Dette var viktig for prosjektet. Alle dro nytte av å forstå de andre organisasjonenes tankegang og innfallsvinkler. På den måten ble samarbeidet mellom organisasjonene utdypet og forbedret.

Kulturarvens framtid

Prosjektet ble startet for å diskutere kulturarvens framtid i en globaliserende verden. Det ble blant annet snakket om kulturarvens framtid i et endret klima. Vil et endret klima gjøre det vanskeligere å bevare kulturminner, eller kan kulturminner og kulturarv faktisk være en viktig ressurs i et endret klima. Kulturarv er et vidt begrep som brukes i mange betydninger og mange sammenhenger. KAFF-prosjektets mål var å øke forståelsen av begrepet. Det ble også forsket på hvordan samfunnsendringer påvirker kulturarven. Blant annet blir det gitt større fokus for eksempel på nettspilling, som blir mer og mer vanlig ettersom årene går, og som dermed er et godt eksempel på en samfunnsendring. Noen online casinoer gir også inntrykk av å være av å tilhøre en “gammel kultur”, og du kan jo besøke dem og lese om dem, for eksempel en anmeldelse av Thrills Casino, for bedre å bedømme kulturinnholdet etter eget hode.

Kulturarv i et globalt perspektiv ble diskutert. Hvordan skal man definere og ivareta kulturarven i møte med påvirkninger utenfra? Hvordan skal man bevare kulturminner samtidig som man legger til rette for samfunnsutvikling. Kan man bevare det gamle samtidig som man bygger nytt i nærheten. Mange konferanser ble arrangert, hver av dem hadde en egen innfallsvinkel til begrepet kulturarv. Kultur og næringsliv ble diskutert på en slik konferanse. En annen workshop diskuterte kulturminner og verdiskaping. Kulturarv og byutvikling ble også diskutert.

En annen oppgave for prosjektet var å finne ut hvilke kunnskapsbehov kulturrådet, ABM-utvikling og Riksantikvaren hadde felles. De la fram felles dokumenter om dette kunnskapsbehovet i Kulturåret 2009. Dokumentene ble til ved hjelp av seminarene og konferansene som prosjektet arrangerte. Der kunne folk komme med innlegg som ble tatt med i dokumentet. Diskusjoner i prosjektgrupper og gjennomgang av materiale var også viktige da dokumentene ble til. Dokumentet ble sendt til Kunnskapsdepartementet da prosjektet var ferdig i 2009.

Sluttkonferansen

KAFF-prosjektet ble avsluttet 21.oktober 2009, og mer enn 100 deltakere var til stede på avslutningskonferansen som ble holdt på Lillehammer. Under konferansen ble det holdt foredrag med kulturarv som tema. Blant tingene som ble tatt opp var begrepsbruk, verdensarv, teknologi, kulturelt mangfold og demokrati.

Selv om KAFF-prosjektet er avsluttet, kommer man til å diskutere både kulturarv og bevaring av kulturminner i lang tid framover. Selv om et land ønsker å utvikle seg, er det svært viktig å bevare kulturarv og kulturminner. Et økende press på kulturminnene, spesielt på grunn av boligbygging, gjør at dette temaet alltid vil være aktuelt. Det gjelder å bevare det gamle samtidig som man leger til rette for utvikling. KAFF-prosjektet kom forhåpentligvis fram til mange gode løsninger.

Privacy Policy